Natura2000 kódok

1530* Pannon szikesek
2340* Mészkerülő ezüstperjések
3130 Törpekákás iszapnövényzet
3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja
3160 Láptavak
3260 Hínaras patakok
3270 Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet
4030 Száraz fenyérek, csarabosok
40A0* Kontinentális cserjések
5130 Borókásodó szárazgyepek
6110* Fehér varjúhájas mészkedvelő sziklai pionír növényzet
6190 Pannon sziklagyepek
6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek
6230* Fajgazdag szőrfőgyepek
6240* Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők
6250* Síksági pannon löszsztyeppek
6260* Pannon homoki gyepek
6410 Kékperjés láprétek
6430 Üde, tápanyaggazdag magaskórósok
6440 Ártéri mocsárrétek
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek
6520 Hegyi kaszálórétek
7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok
7210* Télisásosok
7220* Mésztufás források
7230 Mészkedvelő (meszes talajú) üde láp- és sásrétek
8210 Mészkedvelő sziklás lejtők sziklanövényzete
8220 Szilikát sziklás lejtők sziklanövényzete
8230 Szilikát sziklai pionír növényzet (Sedo-Scleranthion vagy Sedo albi-Veronicion dillenii)
9110 Mészkerülő bükkösök
9130 Szubmontán és montán bükkösök
9150 Sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők
9180* Törmeléklejtő- és szurdokerdők
91D0* Nyíres és fenyves láperdők
91E0* Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők
91F0 Keményfás ligeterdők
91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek
91H0* Pannon molyhos tölgyesek
91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
91K0 Illír bükkösök
91L0 Illír gyertyános-tölgyesek
91M0 Pannon cseres-tölgyesek
91N0* Pannon homoki borókás-nyárasok
9260 Gesztenyeligetek